ANBI Stadsklooster Zutphen

ANBI gegevens Stadsklooster Zutphen

Naam: Stichting Stadsklooster Zutphen
RSIN nummer: 860590598
Bankrekening: NL97 RABO o349 7125 06

Contactgegevens:
Stichting Stadsklooster Zutphen
Overbrinck 20
8111 BR  Heeten
info@stadskloosterzutphen.nl
06 290 580 11

Doelstelling:
a. Het creëren en in stand houden van plekken van rust, inspiratie, spiritualiteit, gastvrijheid en aandacht voor mensen onderweg in verbondenheid met de stad Zutphen en haar geloofsgemeenschappen. De stichting doet dit vanuit een gedeeld christelijk geloof.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Deze zijn hier in te zien.

Bestuurders:
Ewalt Nijsink (voorzitter)
Adriaan Roskam (penningmeester)
Vacature (secretaris)

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten:
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. bestaande activiteiten van kerken en geloofsgemeenschappen in Zutphen , die verbonden zijn met ons doel, breder bekend te maken, o.a. door het maken van een folder en het onderhouden van een website.
b. de kloostertraditie op eigentijdse wijze vorm te geven, waarbij de functies die kloosterruimten bekleden en het dagritme van de kloosterlingen leidend zijn
c. het bieden van aanvullende activiteiten en/of voorzieningen, waarin de kerken en geloofsgemeenschappen niet zelf voorzien, o.a. door het houden van een wekelijks avondgebed.

Financiële verantwoording:
Op 2 juli 2021 is de Jaarrekening over 2020 door het bestuur vastgesteld.
Op 6 januari 2023 is de Jaarrekening over 2021 door het bestuur vastgesteld.
Op 27 maart 2023 is de Jaarrekening over 2022 door het bestuur vastgesteld.

terug